6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hakkında

KONU: Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi 14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)” ve tecil faiz oranına ilişkin "Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)" yayımlandı. Gecikme Zammı, Gecikme Faiz...


İthalatta KDV Matrahı (Gümrük Mevzuatı)

Gümrükler Genel Müdürlüğünce, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 20.10.2023 tarihli ve 87100 sayılı yazı uyarınca, ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi gereken tutarlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 03.11.2023 tarihli ve 90236029 sayılı yazı yayınlanmıştır. Bu yazıda özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir:  İthalatta KDV matrahı tespit edilirken, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre belirlenen gümrük kıymetine, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve pay...


FinTekler için Dijital Müşteri Edinimini Yolu Açıldı. (MASAK)

FinTekler için Dijital Müşteri Edinimini Yolu Açıldı; Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının (“FinTek”) uzaktan müşteri edininimi gerçekleştirebilmesi için gerekli MASAK mevzuatındaki değişiklik sonunda gerçekleşti. (4 Kasım 2023) yayımlanan ve yürürlüğe giren düzenleme* ile birlikte FinTek’lerin uzaktan müşteri edinimi süreçlerini gerçekleştirmesinin MASAK mevzuatı anlamında önü açıldı. Eski #düzenleme FinTeklerin uzaktan, yani dijital müşteri edinimi konusu TCMB’nin FinTek mevzuat...


Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olmaya İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumu Hesaplamalarında Kur Farkı Zararlarının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi Uzatıldı.   31/10/2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazete’de "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlandı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin 376 ncı maddesinin; bir...


Vergi Usul Kanunu Enflasyon Düzeltmesine İlişkin

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Düzenlemeler Hakkında. Hazırlayan: Av. C.Gazi KULANTAŞ     Kısa bir süre önce Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.   Enflasyon düzeltmesi nedir? Genel anlamda enflasyon düzelt...


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Devam(1) Esas: 2020/5738 Karar: 2020/4350

  Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu. Yargıtay, kart sahibinin bilgisi dışında, kredi kartıyla POS cihazından "mail order" yoluyla yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu. Davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle hükmün kanun yararına bozulması istendi. İstem üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olm...


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas: 2018/1512, Karar: 2019/3201

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ   Esas: 2018/1512, Karar: 2019/3201   YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA MUNZAM ZARARDA İSPAT 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisine aykırı olarak davranarak borcunu gereği gibi yerine getirmeyen borçlu, temerrüde düşmektedir. Borçlunun temerrüde düşmesi için alacaklının ihtarı gerekmektedir. Ancak alacaklının ihtar etmemesi durumunda dahi borçlunun temerrüde düşmesi mümkündür. Taraflar arasında kurulan sözleş...


Tasarruf Finansmanı(FAİZSİZ EVİM) HK BDDK Kararı

TASARRUF FİNANSMANI (FAİZSİZ EVİM) ŞİRKETLERİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA BDDK KARARI.     Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERinden 6361 sayılı yasaya uyum (intibak) için başvuran şirketlerden 21’inin başvurusunu reddederek tasfiyesine karar verdi. Gün içinde iki açıklama yapan TASARRUF FİNANSMANI(FAİZSİZ EVİM) ŞİRKETLERİ SÖZLEŞMELERİ KARARI ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  BDDK, tasfiye kararının ardından ikinci açıklamasında, 8 şirke...