Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2020/4396 Karar: 2021/3198

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “Tarımsal kredi sözleşmesi kefilliğine yönelik açılan ve kefilliğin bulunmamasının tespitinin yapılacağı davalarda arabuluculuk dava şartı değildir.” Esas: 2020/4396 Karar: 2021/3198   Taraflar arasında görülen davada;  Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 29.03.2019 tarih ve 2019/96 E. - 2019/166 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nce...


TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK KANUN TEKLİFİ HK.

TURK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ GENEL GEREKÇE   Ülkemiz, sahip olduğu stratejik konum ve dinamik ekonomisi ile uluslararası arenada aktif bir ticaret merkezîdir. Küresel ekonomi ile ticaret uygulamalarının hızla dönüştüğü bir dünyada ticaret politikalarının uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda Kanun Teklifiyle, ticari hayatta yaşanan gelişmelere uygun olarak m...


Finansal yatırım araçları vergi kesintisi oranları düzenlendi.

Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi   Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarında vadesine göre yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5 oranlarında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına öden...


"8. Yargı Paketi" 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12.03.2024 tarihli ve 32487  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yasa değişikliği ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile bazı kanunlarda düzenleme yapılarak kanun yolları bakımından gün olarak belirlenen sürelerin hafta ve ay şeklinde değiştirilmiştir. İtiraz, istinaf ve temyiz başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta olarak belirlenmiştir. ...


2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergileme Esasları, Beyanı ve Ödemesi HK.

2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergileme Esasları, Beyanı ve Ödemesi Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi gelir unsurları; ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. Tam mükellef gerçek kişilerin mevduat faizi, repo geliri, hisse senedi alım-satım kazancı, Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizi ve ...


Kripto Para Borsalarının kimlikli selfie talep etmelerine dair KVKK Kararı HK

KVKK'dan kripto para borsalarının kimlikli selfie talep etmelerine dair karar! Kişisel Verileri Koruma Kurumu, şikayet edilen bir kripto para borsasının üye kullanıcıdan kimlikli selfie talep etmesini #KVKK'ya aykırı bulmadı. Şikayette özetle, bir #kriptovarlık hizmet sağlayıcısı olan veri sorumlusuna ait platformdaki #üyelik seviyesinin arttırılması talebine istinaden ilgili kişinin kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafının kendi fotoğrafı ile birlikte talep edildiği ve veri sorumlusunca...


TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİ YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından: TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fikrasının birinci cümlesinde yer alan "onbeş gün" ibaresi ...


Merkez Bankası Çek Defteri Karşılığı Kararı HK.

Resmî Gazete de yayınlanan tebliğ ile; Bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren 6.000 TL'den 9.270 TL'ye çıkarıldı.   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2024/1) Sayı: 32442 MADDE 1- 20/1/2...


TCMB. Lisanlı Fintechlerin 2024 yılı için Asgari Özkaynak Tutarlarını Belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Y...


Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Raporu Çalışması Özeti Avukat C.Gazi KULANTAŞ

TCMB, dijital Türk lirasının kullanıma sunulmasına her yönden hazır olmak için çalışmalarına devam etmektedir. İlerleyen dönemlerde dijital Türk lirasının teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecek olup çalışmaların karar alıcılara sunulması planlanmaktadır. Nihai kararın alınması ve ilgili mevzuatın hayata geçmesiyle birlikte dijital Türk lirasının yaygınlaştırma çalışmalarının hızlanması ve tüm Türkiye’de kullanıma sunulmas...


2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Belirlendi.

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Belirlendi 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2024 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Söz konusu had ve tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 1. Gelir vergisine tabi gelirlerin verg...


Çevre Kanunu GEKAP 2024 Yılında Uygulanacak Tutarları

2024 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları 29 Aralık 2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarına ilişkin 2024/1 Sayılı Tebliğ yayımlandı. Bilindiği üzere, Çevre Kanununun ekli (1) sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım payı (GEKAP) uygulanmaktadır. GEKAP mezkur listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilmektedir. GEKAP bedelleri her sene ye...