top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret ve Şirketler
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Ulusal ve uluslararası şirketlerin, her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,  Anonim, Limited, Kollektif ve Kooperatif Şirketlerinin ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesi hazırlanması, birleşme ve devralma, halka arz, tasfiye ve finansal entegrasyonun hukuki yönetişimi ile hukuki inceleme (due diligence) süreçleri, şirket mevzuat uyum başta olmak üzere girişim sermayesi, özel sermaye ve finans kuruluşlarının her türlü faaliyetlerinden kaynaklı idari veya hukuki uyuşmazlıklar, sözleşmeler ve dava süreçlerinin takip işlemleri konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

İslami / Katılım Finans
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; İslami/Katılım Finans Hukuku, Katılım Bankacılığı, Tekafül Sigortacılığı ve diğer tüm faizsiz uygulama alanlarında;  ulusal/uluslararası bilgi, donanım ve tecrübeye sahip hukuk büroları içeresinde Türkiye’de sayılı Ankara’da ise faaliyet gösteren tek hukuk bürosudur.

 

İslami/ Katılım Finans Hukuku mevzuat uyum süreçleri, Türk hukuku formasyonuna uygun hukuki yapı ve Katılım Finans ilkeleri ile faizsizlik ilkesine dayalı ürünler oluşturmak, katılım Bankacılığı/Sigortacılığı alanlarında İslami Finansman modellerinin tüm unsurlarıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 

Bu bağlamda; Kulantaş Hukuk Bürosu bir hukuk firması olmanın ötesinde Faizsiz Finans, Katılım Finansman Uygulamaları ve İslam Hukuku/İktisadı alanlarında bir paydaş olma azmindedir.

Faizsiz Tasarruf Finansmanı Uygulamaları Danışmanlığı

Kulantaş Hukuk Bürosu;

Faizsiz Finansal Kiralamalar, Faktoring Uygulamaları ve İslami Finans Sözleşmeleri, Sukuk, Kira Sertifikaları, Murabaha, Mudarebe, Müşakere,

Selem Akdi Sözleşmeleri ve Leasing uygulamaları konularında

her türlü hukuki çözümleri sağlamaktadır.

Sigorta
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Sigorta şirketleri, acentalar , brokerlar, reasürans şirketleri sigortalı gerçek kişiler ve diğer poliçe lehtarları başta olmak üzere çok çeşitli düzenleyici işlemler Ticaret Hukuku çerçevesinde sigorta hukuku alanında genel danışmanlık, trafik kazaları, zorunlu ekonomik mesuliyet, kasko, zarar, sorumluluk, kredi ve finansal risklerin sigortalanması süreçlerinin yasal takipleri konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

Bankacılık ve Finans
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Mevduat Bankaları, finans şirketleri, faktöring ve kredi alan şahıslar olmak üzere finansal uygulamaların dokümantasyonu ve hukuki analizleri, finansal risklerin yönetilmesi, finansal yeniden yapılandırmalar, Kredi Sözleşmeleri, şirket finansmanı, alternatif finansman ve kredi türleri, fonlama ve kitle fonlamaları (crowdfunding ) ve diğer tüm finans uygulamaları başta olmak üzere, bankacılık ve Finans Hukuku ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar, sözleşmeler ve dava süreçlerinin takip işlemlerini bütünsel olarak yönetilmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Kooperatif Hukuku ve Kooperatifçilik Uygulamaları

Kulantaş Hukuk Bürosu; Kooperatif/ Yapı Kooperatiflerinin ‘’Tacir’’ olarak gerek 6102 sayılı TTK gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde; kuruluş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi süreçleri başta olmak  üzere, konut/işyeri yapı kooperatifleri, taşımacılık, üretici birliği, tüketim birliği, OSB ve KSS bölgelerinde kitlesel fonlama (crowd funding) işletme kooperatifleri, tarımsal üretim kooperatiflerinin denetim ve kurumsal yapıları itibarı zorunlu temsilleri ile üyelik tesbiti, ihraç davaları, tazminat davaları ile genel kurul işlemleri istemli davaların takibi ve her türlü hukuki süreçlerde davaların takibi ve kooperatif tacirlerinin avukatlık temsili ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sağlanmaktadır.

Sermaye Piyasası
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Türkiye’de veya yurt dışında başta Birleşik Krallık, Singapur ve Katar olmak üzere uluslararası şirketlere, finans kuruluşlarına, her türlü ihraç işlemleri ve hisse senedi, tahvil işlemleri ile Borsa alım-satım işlemlerinin hukuki süreçlerine aracılık sağlamak ve projelerin finansal/ hukuki risk analizlerinin yapılması aşamalarında danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır. 


Ayrıca , SPK mevzuat ve tebliğleri çerçevesinde halka açık şirketler ve yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, bankalar ve fon sahibi gerçek kişilere hem finansal hem de hukuki uyuşmazlık, idari ve adli süreçlerde avukatlık danışmanlığı sağlanmaktadır.

Rekabet
Hukuku 

Kulantaş Hukuk Bürosu; Rekabet Hukuku ve Ticaret Hukuku mevzuatı çerçevesinde, Rekabet Kurulu’na izin ve menfi tesbit, grup muafiyeti, bireysel muafiyet başvurusu süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere Rekabet Kurulu kararları doğrultusunda ticari işletme faaliyet, iştiraklerinin korunup, ticari sır ifşası, kurumsal ticari itibar zedelenmesine sebep olunması,
Rekabet yasakları aşılarak haksız rekabet oluşturulması durumlarında hukuksal süreçlerin yönetilmesi ilgili mevzuatlar, yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

İş ve Sosyal
Güvenlik Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin istihdam sürecinin başlamasından; İş Sözleşmesi hazırlanması, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, işçi ücretleri, kıdem, ihbar ve iş güvencesi tazminatları başta olmak üzere, işe iade hakkı, iş uyuşmazlıklarında risk yönetimi süreçlerini ilgili Mevzuat çerçevesinde süreçleri, arabuluculuk aşaması ve yargısal konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Tüketici
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında; Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve ilgili yönetmelikler kapsamında tüketici ile satıcı arasında gerçekleşebilecek protokollerle sulh olunma yolları, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilafların çözümü, idari ve adli başvuru yolları süreçlerinin yürütülmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlanmaktadır

Uluslararası Ticaret, Gümrük ve Ticari Savunma Araçları(Anti-Damping) Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Ulusal/uluslararası yetkinlik ve tecrübesi ile İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerinde uluslararası sözleşmelerin hazırlanması başta olmak üzere hukuki müzakereleri etkin bir şekilde yürütebilmektedir. 


Büromuz ithalat ve ihracat yapan gerçek kişi ve şirketlere uluslararası ticaret ile ticari faaliyetlerin önemli bir parçası olan Gümrük mevzuatı ve Anti-Damping soruşturmaları konusunda uluslararası nitelikte hukuki ve teknik desteği sunacak kadroya sahiptir.  


Bu bağlamda; şirketler veya tacirler arası sözleşmelerin hazırlanması aşamasından, gümrük rejimine, finansman teknikleri, ticari sözleşmeler kaynaklı uyuşmazlıkların hukuki çözümleri süreçlerinde ilgili idari merciler ve adli süreçlerin yönetilmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

İdare ve Vergi
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; İdare ve Vergi Hukuku konularında ilgili idari ve adli mercilere başvurular, hukuki süreçlerin takibi, şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde vergisel yapılandırmalar, vergi optimizasyonu ve tüm uyuşmazlıklar, idari ihtilafların her aşamasında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

İcra, İflas ve Konkordato Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu;  İcra , İflas ve Finansal Yeniden Yapılandırma / Konkordato hukuku alanlarında, alacakların tahsilini temin için icra takiplerinden borçluya ait varlıkların tesbiti aşamasından hukuki ve idari uyuşmazlıkların çözümü için icra daireleri, icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işleri başta olmak üzere tüm süreçlerde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

Kişisel Verilerin
Korunması 

Kulantaş Hukuk Bürosu;  KVKK mevzuata uyum süreçlerinde,
bireylerin kendine ait verilerinin başka kişi veya kurum, kuruluş tarafından yetkisiz-izinsiz kullanılmamasını sağlamak ve 6698 sayılı KVKK kapsamında veri sorumlularının veri güvenliği sürecine uygunluk denetimi, mevcut kayıt sistemleri ve belgelerin ilgili kanun ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) nezdinde uyumunun ve hukuki çözümleri sağlanması süreçlerinde şirketlerin veya gerçek kişilerin müşteri/iş ortağı sözleşmelerinin hazırlanması ve/veya revize edilmesinin sağlanması konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır

Bilişim ve Siber Güvenlik Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; İnternet hukuku ve dijital dönüşüm temel ilke ve siber güvenlik hukuku gelişmeleri doğrultusunda;  lisanslama, muafiyet istisnaları ve fikri mülkiyet hakları, bilişim sistemlerine girme gibi hukuki durumlar ile siber güvenlik suçları (bilişim suçları), elektronik ödeme ve B2B, B2C ile C2C işlemleri, E-Ticaret mesafeli satış sözleşmeleri mevzuat uyum süreçleri ve karşılaşılan hukuki durumlar konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Blockchain, E-Ticaret, Kripto Para ve Katılım FinTek Hukuku 

Kulantaş Hukuk Bürosu; Altenatif finans arayışı olarak finansal teknolojilerin ( FinTek) önemli bir parçası olan, kripto paralar, token türlerini ve bu uygulamaların teknolojisi olan ‘Blockchain’ yapısının hukuki düzenlemeler, tebliğler ve kanuni düzenleme süreçleri kapsamında; kripto para borsa işletme ve hizmet sağlayıcılarına, cold/hot walley sağlayıcılarına, Kuruluş sözleşmeleri, hukuki denetim ve kanuni altyapı oluşturulması başta olmak üzere; Para/token arzlarının (ICO’ların) initial coin affering yapılabilmesi için şirket ve oluşum dijital whitepaper hazırlanması, Bu süreçlerin başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili kurumlar nezdindeki hukuki ve idari süreçlerde avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

Ceza
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Türk Ceza Kanununu;
Bankacılık Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde  cezai müeyyideler düzenlenmiş olan ticari faaliyetler veya ekonomik çeşitlilik kaynaklı ortaya çıkan şirket ve şirket yöneticilerinin, finans şirketleri ve gerçek kişilerin hem fail hem de mağdur olabildiği Ceza kanunu kapsamında düzenlenmiş olan  hukuki durumlar ve riskleri Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında disiplinler arası olarak değerlendirmektedir. 
Bu bağlamda; şirket faaliyetlerinin ceza hukuku ile ele alınıp avukatlık ve hukuki danışmanlık sağlanmaktadır.

Enerji, Maden ve Çevre
Hukuku

Kulantaş Hukuk Bürosu; Sürdürülebilir finans, Yeşil Finans Çözümleri, ESG ve çevreye duyarlı yenilenebilir enerji , gaz, elektrik santralleri projelerinde Çevre Hukuku, Enerji ve Madencilik Hukuku mevzuat, yönetmelikleri çerçevesinde; 
Finansman hukuku, satın alma-birleşme, ortak girişim (jointventure ) işlemleri başta olmak üzere Üretim, dağıtım ve işletme ruhsat izinleri süreçlerinde hukuki süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi,  Başta EPDK ve Enerji-Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kurum, kuruluşlar nezdinde idari işlemler/başvuruları, alan sertifika işlemleri ile bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık çözümlerinin sağlanmasını ve Çevre Hukuku mevzuatına uyum konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Kamu İhale ve Özelleştirme Hukuku

Kulantaş Hukuku Bürosu; Kamu ihale ve özelleştirmelerinin tüm süreçlerinde; Proje hazırlık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, hukuki risklerin yönetilmesi, yasal süreçlerin uygulamaları hakkında hukuki tavsiye verilmesi,
kamu ihaleleri ve özelleştirmelere katılma yeterlilik şartlarının incelenmesi, şirketlerin konsorsiyum veya ortaklık olarak süreçlere katılabilmesini sağlamak amacıyla yapılacak sözleşmeler başta olmak üzere ihale ve özelleştirme süreçlerindeki tüm sözleşmelerin düzenlenmesi konularında avukatlık ve hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

  • Instagram
  • White LinkedIn Icon

Mesajınız için teşekkürler!

  • Whatsapp
bottom of page